To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


Rozmowy poza cia?em - Cykl audycji radiowych o cialkach, jeje

Zbyszek - 2012-10-08, 12:10

Hopsa , coraz ciekawiej z tymi ?wiatami równoleg?ymi. Nagralem 3 godziny opowiadania Tamissy , któr? jaka? kula, która przytwierdzi?a si? jej do pleców zaci?gn??a na inn? planet? i wsadzi?a w cia?o ufoludka. Spedzi?a 2 tygodnie na innej planecie, jako ufolek spotykaj?c ró?ne cywilizacje od szarakow po srebrzystaków i najstarszych kosmicznie jajowatych bielasów, pierwszych siewców ?ycia, bed?c samemu ró?owo-zielonkowcem ze ?rednio sko?nymi oczyma.. Opowiada o codzienno?ci i troskach ufolio bed?c na dziwny sposób jedn? z nich a raczej jednym z nich…
Za 4 tgodnie na radiu paranormalnym.

Jest cos wesolego w tej drugiej stronie jak i tych wszystkich rodzjow istot we wszechswiecie. TA druga strona wymusza w ewolucji zmiany w okreslony sposob na budowie czaszek i dzieje sie tak, iz najstarsze ufole swiata nie dysponuja w swoim umysle niczym wiecej niz niefizyczne plany zawieraja same w sobie. Znaczy to rowniez, iz jesli ktos z nas przekroczy kurtyne wlasnego ciala fizycznego moze stac sie takim samym hrabia jak najwiekszy z najwiekszych ufoli.
Po opowiesci tej dziewczyny co pohulala na obcej planecie, zastanawialem sie jakie wlasciwosci umyslu odrozniaja czlowieka od ufola. Ona wspominala o szczegolnym akcie umyslowym,- rozpoznawania (prawdy) przez ufoli, o ich zdolnosci rozumienia w sobie zagadnien sama koncentracja na zagadnieniu, tak jak czlowiek w niefizycznych planach, tyle ze oni moga na luzie zatrzymac wlasne wnioski a czlowiek je gubi po powrocie do ciala, bo banka za mala. Ludzie to zwykle cieniasy.

Rozmowy poza cia?em. Oobe, LD i inne zjawiska paranormalne.
Od paru miesi?cy prowadzona jest audycja o zjawiskach paranormalnych. Zapraszam do nich ludzi, którzy prze?yli co? niezwyk?ego, podró?uj?c poza cia?em, odwiedzaj?c niefizyczne plany, niedost?pne dla wi?kszo?ci ludzi. Opowiadaj? oni o spotkaniach z duchami jak i nieznanymi istotami podró?uj?cymi wzd?u? i szerz wszech?wiata. Sprawozdania takie wi?kszo?? przyjmuje z przymro?eniem oka i tez taka postaw? proponuje ka?demu przyj??, s?uchaj?c moich audycji. Na ile bra? powa?nie nasze opowie?ci, na to pytanie ka?dy sam winien sobie odpowiedzie?.
Je?eli kto? pragnie si? podzieli? ze spostrze?eniami, tego zapraszam serdecznie.
Poza tym zapraszam wszystkich ch?tnych do przejrzenia kroniki wspólnych eksperymentów, które znajdziecie na moim blogu. Jest tam tysi?c zapisanych stron , ?wiadcz?cych o realno?ci omawianych w audycji zjawisk. Poruszane s? w nich najistotniejsze zjawiska , na jakie natrafili?my ?wicz?c w grupach niefizyczne woja?e.
W przysz?o?ci spisz? w?asne wnioski, udost?pniaj?c w skrócie nasze przygody.
Zanim to jednak nast?pi zapraszam do archiwum:

Przedstawiam pa?stwo kilkadziesi?t eksperymentów, przeprowadzonych na ro?nych forach obe. Bra?y w nich udzia? m?odsi jak i starsi ludzie, pe?ni zapa?u, pragn?c roz?wietli? „cienie” naszej rzeczywisto??. Tysi?ce stron tekstów, poruszaj? nierozpoznawalne dla nas ci?gle plany duchowe cz?owieka, jego psychik? i relacje jakie miedzy nami wszystkimi zachodz?.
Teksty te, nie stanowi? jednolitej ca?o?ci. Powstawa?y przez 3 lata, we wspólnych ?wiczeniach, eksploracji niefizycznych ?wiatów. Pos?u?? one nam kiedy? do napisania wielu ksi??ek, inspiruj?c wielu odwa?nych poszukiwaczy.
Zanim to jednak nast?pi, up?ynie zapewne sporo czasu. Teraz jedynie mo?ecie Pa?stwo przejrze? te notatki, przygl?daj?c si? naszej pasji i oceni? nasz wk?ad pracy.
Du?o jest tego, mnóstwo spontanicznych tekstów, mog?cych zniech?ci? czytelnika wewn?trznymi opisami stanów swiadomosci. Po?ród naszych wniosków skrywaj? si?, co rusz wspaniale wypowiedzi, wy?mienitych podró?ników, samozwa?czych badaczy stanów swiadomosci. Nie godz?c si? z nasza interpretacja poruszanych zjawisk, warto jednak zwróci? na nie uwag?. Mo?e si? wtedy co? w nas zdarzy?, co? co zmieni nasze przekonania, gdy wystarczaj?co si? na nich skoncentrujemy.
Osoby bior?ce udzia? w eksperymentach, sami do??czali do grupy. Zg?aszali si? zainteresowani z ro?nych miejsc ?wiata. Przychodzili i odchodzi?, zostawiaj?c swój wk?ad, spisane szczerze uwagi. inicjatywa nasza wydaje mi si? niezwyk?a, by tyle ludzi, o podobnych zainteresowaniach zjednoczy?o si? we wspólnych dzia?aniach. Sporo z nas, zaj?tych codziennymi obowi?zkami, znalaz?o wolny czas, by wspólnie testowa? mo?liwo?ci wspólnego ?nienia. Za to im serdecznie dzi?kuje, za ten po?wi?cony czas i wspólny wysi?ek i jakiego dokonali?my, nie zwracaj?c uwagi na ironiczne zaczepki, ze tak si? nie da,- ze jeste?my szale?cami.

http://cialka.net/kategoria/eksperymenty

Sputnik - 2012-10-08, 15:11

A to ci heca. Szybko si? uwineli?cie cho? wczoraj na czacie radia paranormalium dopiero proponowa?e? jej nagranie audycji. Swoj? drog?: stwierdzi?em, ?e tamisa b?dzie dobr? kandydatk? za co zosta?em przez ni? zjechany jak bura sucza.

BTW Druga cz??? z Cassielem zapowiada si? interesuj?co.
Pozdrawiam.

ComfortablyNumb - 2012-10-08, 15:29

Zbyszek napisał/a:
Spedzi?a 2 tygodnie na innej planecie, jako ufolek(...)


Jedno pytanie "2 tygodnie" jak to sie ima?o do naszego ?ycia, czy posz?a? spa?, sp?dzi?a? "tam" 2 tygodnie (w swoim odczuciu) i obudzi?a? sie rano? Czy zagine?a? w eterze 2 tygodnie?? Jak to sie ima?o do ziemskiego czasu?

Audycja Cassiela jak najbardziej ciekawa, czekam na next z z opowiesci? o wywaleniu negatywnego byty.

Zbyszek - 2012-10-09, 10:57

2 tygodnie tam a w ciele jedna noc:))

STARE FRAGMENTY Z FIZIU MIZIZ- dla przypomienia, jak sie kiedys pisalo

Usiad?em na krze?le i spyta?em co robi?, by wysz?a mi godziwa medytacja. Troch? mnie pohu?ta?o, pokiwa?o. Jedyne co mog?em zrobi?, to zamkn?? oczy i czeka?. Nic si? nie dzia?o, by?o nudno i nie czu?em oczekiwanego poszerzenia ja?ni.. Chcia?o mi si? lecie? do kompa i co? poczyta?. Czekaj ? pomy?la?em, mo?e co? b?dzie. Wspomnienia zacz??y gna? jedne przez drugie. Stop -powiedzia?em jako? obco, nie chce mi si? dalej my?le?. Ci??ko by?o je zatrzyma?, bo si? same cisn??y. Wtedy gdy je trzyma?em w bezruchu z wysi?kiem , skoncentrowany na powiekach i wypatruj?cy jakich? kolorów to wpad? XXX-duch. Wspar? mnie troch? trze?wo?ci? w rozumie i klarowno?ci? my?li i mówi ? Widzisz te ruchy uwagi, jak ci co? zmyka cho? stoisz my?l? w miejscu. To jest cia?ko przyczynowe, gotowe do startu.
Rok temu nie rozró?nia?em cia?a mentalnego od przyczynowego. Teraz wiem, ?e potrafimy pozby? si? chmury pami?ci, zawartej w mentalnym p?aszczu, pozostaj?c w drugim ciele mentalnym tzw. przyczynowym. Tracimy wtedy obci??aj?ca nas pami?? i korzystamy z woli do woli, p?awi?c si? w lekko?ci.
................................................. jeje
W czasie rozmowy z XX -duchem wydarzy?o si? co? jeszcze. Poprosi?em go o pomoc dla kogo? mi bliskiego. Jak za dotkni?ciem ró?d?ki dosta?em odpowiedz na pytanie, odpowied? któr? ju? w?a?ciwie wcze?niej znalem. Wyruszy?em z nim w podro?, odwiedzaj?c to osob?. By?a to niezwyk?a wizyta. Bez poczucia ruchu znalaz?em si? w czyim? wn?trzu. Nie dotyczy?o to jego wn?trza fizycznego a raczej ?wiata jego dozna?. Wiedzia?em co ta osoba czuje i czym si? kieruje. Ta bardzo m?oda i niedo?wiadczona osóbka, uwik?ana w wewn?trzne konflikty, boryka?a si? z b?ahostkami. Wyolbrzymiaj?c ich znaczenie, trwoni?a cala swoja energie na budowanie systemów ochronnych. Czy nie mo?esz zrobi? co? dla niej, spyta?em XXX-ducha. Znalaz?em si? wtedy naprzeciw jedynej istoty, s?uchaj?c ja pos?usznie. Bez mo?liwo?ci ruchu, sta?em si? jako? z ni? stopiony. Zda?em sobie spraw? , ?e by?a ona ?ród?em nap?ywaj?cych we mnie informacji.
By?a to ta sam osoba, która wspomaga?a mnie na co dzie? ?ród?em intuicyjnej wiedzy- b?d?c odpowiadaj?cym echem na moje codzienne pytania. Tym razem przela?a mi to ca?kiem ?wiadomie, ze szczegó?ami. B?d?c w przedziwny sposób poza cia?em, w jakim? nieokre?lonym miejscu, wyczuwa?em jej klarowne i pewne my?li. Mia?y one niezwykle d?wi?czny ci??ar, bardzo radosny, drgaj?cy wewn?trznym pi?knem. Wra?enie to wywo?ywa? chyba sposób przekazu my?li. Cho? bezs?owny to przekazuj?cy wspania?e informacje.
Rozmowa nasza, cho? bez s?ów, by?y dla mnie niezwykle zrozumia?a i oczywista. Tre?? przekazywanej my?li wsparta by?a ?adunkiem emocjonalnym i zawiera?a mnóstwo dodatkowych wyja?nie?. Pomimo stopnia z?o?ono?ci, nie zaj??em w pe?ni swoich mo?liwo?ci zrozumienia, mog?c nadal myszkowa? w umy?le i porównywa? to co s?ysz? z tym co wiem.. Oh co za ulga, pomy?la?em , by mie? tak zawsze?..
Gdy zda?em sobie spraw?, ?e ka?dy z nas musi sam rozwi?zywa? swoje problemy i to jest naszym zadaniem domowym, wycofa?em swoja pro?b?. I tu zosta?em zaskoczony ? A czy ty my?lisz, ?e ja chce tego nieszcz??cia ? Klarowna my?l, przybieraj?c form? zdania, przyj??a barw? glosy Staszka. A wiec nie jest to jej przeznaczone, a karma, ma taki charakter?
Ty mo?esz co? zrobi?, by temu zapobiec. Jak? W jaki sposób mam na ni? wp?yn??, przecie? jest daleko, nie pos?ucha, zatka uszy?..
W tym momencie zrozumia?em, ?e pomimo wszelkim przekonaniom i wyczytanym historyjkom o przeznaczeniu, mog? zmieni? los tego dziecka. Ja to mog? zrobi? i b?dzie dla niego to lepsze ni? samodzielne zmaganie si? z trudno?ciami.
Ale jak? Ogarn??a mnie chwil zw?tpienia. Przecie? nie mam dost?pu do jej wn?trza, pozostaj? mi tylko g?uche s?owa, docieraj?ce do niej za pó?no, s?owa których ona nie przyjmie, bo b?d? dla niej puste, bez znaczenia. Ja to zrobi?. Powiedz mamie, ?e za?atwione.
To sta?o si? rzeczywi?cie dwa dniu pó?niej, Staszek dotrzyma? s?owa.


Zbyszek pisze:
26/12/2008 o 00:31

Od dawna nie tkwi?em tak d?ugo w bezruchu. Zapad?em sie w ?rodku mszy i odzyska?em ?wiadomo?? poza cia?em. Sta?em nadal spokojnie w miejscu, obserwuj?c ludzi, którzy za chwilk? mieli si? wita? u?ciskiem d?oni. Otworzy?em oczy, patrze mysloczuciem,- ludzie si? zacz?li rusza? niefizycznie. Patrzy?em woko?o, maj?c chyba wszystkich w oko?o na uwadze. Par? osób wyskoczy?o astralnym do przodu a najbli?sza osoba skierowa?a sie w moja stron?, trzymaj?c na wprost r?k?. Wtedy odwróci?a si? fizycznym w moim kierunku wysuwaj?c ta fizyczna do przodu. Mia?em spora przewag? w reagowaniu- (niefizyczna pr?dko??) i ocenia?em w mi?dzyczasie kto ma kogo na my?li,- kto do kogo pierwszy ja wysunie fizycznie . Przywita?em si? z paroma osobami dwa razy, poza cia?em i w ciele fizycznym.
To chyba taka umiej?tno?? ?wiczy si? w walkach. Niech znajdzie si? ?mia?ek co chce zaskoczy? takie osoby.)
Dziwna to jest percepcja. Moj atralniak kierowa? si? niezale?nie w stron? w która koncentrowa?em uwag?
Samemu bylem w mentalnym, patrz?c a raczej czuj?c na okr?g?o.. Czu?em si? jak gruby balon, wci?ni?ty w takie same okr?g?e formy. Ka?dy ruch jednego z nich, dawa? si? natychmiast rozpozna?, gdy? wywo?ywa?y delikatne falowanie nas wszystkich. Bylem chyba jedyna osoba , ktora towarzyszyla tym zmianom ?wiadomie co dawa?o sie rozpozna? z zewnatrz, gdyz powstrzymywa?em z ?atwo?ci? wyobra?ania sobie czegokolwiek.
Chc?c to dok?adnie opisa? to musz? stwierdzi? ze ludzie reaguj? na 2 wst?pne sposoby. Najpierw rozci?gaj? szerokie oleiste ci?gn?ce pole ( raczej mentalne)w miejsce koncentracji my?li , za ni? gna energia, a dopiero za chwilk? wyskakuje astralniak. Gdy on rusza do boju to idea-my?l ruchu jest ju? przez cz?owieka podj?ta i okre?la si? tylko jego kierunek. Astr. by? dla mnie widoczny ju? jako twardy ruch konkretnej astralnej formy. Jak sprawdz? dok?adniej to opisze ze szczegó?ami. Musze zobaczy? czy za drugim razem ludzie jednocze?nie wykonywali ten ruch dwoma cia?kami czy wszystkimi
pozdro

tamisa34 - 2012-10-09, 14:23

Sputnik napisał/a:
A to ci heca. Szybko si? uwineli?cie cho? wczoraj na czacie radia paranormalium dopiero proponowa?e? jej nagranie audycji. Swoj? drog?: stwierdzi?em, ?e tamisa b?dzie dobr? kandydatk? za co zosta?em przez ni? zjechany jak bura sucza.

BTW Druga cz??? z Cassielem zapowiada si? interesuj?co.
Pozdrawiam.


Eeee... Sputnik, nie przesadzaj :niemoge
Nie zjecha?am ci?, ale wyrazi?am w typowy dla mnie sposób niezrozumienie wzajemnych intencji <<__ Wiesz... powróci?am z ufolowej rzeczywisto?ci do naszej ludzkiej i bywa tak, ?e intencje ludzi wydaj? mi si? by? bardziej oczywiste ni? w istocie s? <zajety>

A swoj? drog?... uwielbiam nasze forumowe emotikonki... :luzik

ComfortablyNumb napisał/a:
Zbyszek napisał/a:
Spedzi?a 2 tygodnie na innej planecie, jako ufolek(...)


Jedno pytanie "2 tygodnie" jak to sie ima?o do naszego ?ycia, czy posz?a? spa?, sp?dzi?a? "tam" 2 tygodnie (w swoim odczuciu) i obudzi?a? sie rano? Czy zagine?a? w eterze 2 tygodnie?? Jak to sie ima?o do ziemskiego czasu?

Audycja Cassiela jak najbardziej ciekawa, czekam na next z z opowiesci? o wywaleniu negatywnego byty.


Pierwsz? cz??? audycji Cassiela s?ucha?am i czekam na drug?... Cassiel sta? si? moim hipnotyzerem :mrgreen: Bez ?artów, ale poch?on??o mnie bez reszty.

Co do mojego pobytu gdzie? tam w przestworzach wszech?wiata... powróci?am do cia?a i obudzi?am si? tak jak powinnam, min??a jedna noc, a tam... wydawa?o mi si? nie mniej jak 2 tygodnie <oj>

Zbyszek - 2012-10-09, 20:11

Hej Tamissia radio radiem a jak obiecalem kwiatki , tak wklejam


http://youtu.be/YDZtxZ-ji7A


WIECZNIE DARMOWE ARCHIWUM AUDYCJI
http://radio.paranormaliu...ycjaInfo&aud=12

SAMO RADIO:
http://radio.paranormaliu...k...Info&aud=12

NOBLE O OOBE. WEBINAR.

Opowiada Robert o swoim zainteresowaniu do oobe. Opowiada o swoich podrozach i rozwijaniu wlasnej techniki opuszczania ciala.

http://www.oobe.pl/kurs/Webinar001

tamisa34 - 2012-10-09, 23:40

Zbyszek napisał/a:
Hej Tamissia radio radiem a jak obiecalem kwiatki , tak wklejam
http://youtu.be/YDZtxZ-ji7A


Wiesz co Zbyszek, skromnie mówi?c... nie chc? ci cukrowa? ale te ró?e s?... boskie! Czy mo?na zakupi? ten "malunek" :-P Tylko prosz?, nie zabij mnie cen?... lepiej dogadajmy si? na privie albo na innym gruncie, bo jak mi cen? siekniesz, to mo?e nie dojd? do siebie... Pami?taj, jam biedny i skromny cz?owiek tak na prawd?, ale te ró?e to cho?by w kopii chcia?abym posiada? :roll:

Zbyszek - 2012-10-14, 16:23

Dzisiajesza audycja Casiela odbedzie sie o 19:25 .
Audycje portalu Infra
19:05 - 19:20
Prowadzi: Portal INFRA

http://radio.paranormaliu...ycjaInfo&aud=12

Rozmowy poza cia?em - LD, OOBE i inne zjawiska parapsychiczne
19:25 - 20:00
Cotygodniowa audycja cykliczna
Prowadzi: Zbyszek Mruga?a

Czat INFRY - rozmowa z Januszem Zagórskim (na ?ywo)
20:00 - 22:00
Prowadzi: Portal INFRA
Chcesz wzi?? udzia? w czacie? Wejd? tutaj:
http://spikeria.pl/room/infra_czat/
Mo?na równie? zadawa? pytania i komentowa? drog? SMS-ow? pod nr 798 178 747

Ambientowy Wieczór - audycja muzyczna

ComfortablyNumb - 2012-10-14, 19:59

Super audycja wielkie dzi?ki Zbyszku. Jak dobrze s?ysze? takich ludzi jak ty czy Cassiel.

pozdrawiam

Elli - 2012-10-15, 00:19

Wspaniala audycja :)
Zbyszek - 2012-11-10, 15:36

Dla przypomnienia. dzidiaj o 20:30 Ewa opowiada i swoim pobycie na obcej planecie, urlop 2 tygodniowy u ufoli, A tutaj rysunek Ewy jednego z kolegow w pracy
http://cialka.net/wp-cont.../11/UFO-EWY.jpg


i cos mojej produkcji - wydrapany z pamieci reinkarnacyjnej bogater antyczny:)

http://youtu.be/6Q8i2r4lTJQ
_________________
RAcja, mala poprawka w niedziele;))

ComfortablyNumb - 2012-11-10, 16:02

Audycja dzi?? jutro chyba w niedziele ;)

ciekawe dzia?o, z pami?ci reinkarnacyjnej?

Zbyszek - 2012-11-22, 09:10

Przez kolejne 2 niedziele Jarek Bzoma opowiada o swojej technice opuszczania cia?a i metodzie penetracji tajemnic ?wiata w czasie zwyk?ych snów . Pe?en dowcipu, ujawnia swoja metod? , opisuj?c tajemne umys?u. Autor 6 ksi??ek, do ?ci?gni?cia z chomika

http://chomikuj.pl/ibnbaya


Ps:

http://cialka.net/wp-cont...2/11/Matrix.jpg ufole sa juz na ziemi:)))

Szykuje od lat grafik wielo?wiata i staram si? zrozumie? dlaczego wi?kszo?? podró?ników nie zwraca na warstwy uwagi. Grafik ten b?dzie moim zdaniem przydatny w udowadnianiu niefiz. ?wiatów.
Jak dla mnie rozró?nianie warstw jest jedynym dzia?aniem, którego si? mo?na uwiesi? konkretnie i co? konstruktywnego wskóra?. Tym bardziej, i? od znajomo?ci tych planów zale?e? mo?e powodzenie w naszym ?yciu. Osobi?cie cisn? na te plany w ?wiecie fizycznym, przypisuj?c im cze?? w?a?ciwo?ci psychicznych naszego umys?u. W?a?nie w umy?le znajdziemy ?lady warstw wielo?wiata i w nim zawarte s? subtelne dowody ich istnienia. Ale to za kiedy?……Ostatnio utraci?em ochot? na pisanie i zbieram jedynie wnioski w g?owie.
-zerknij na Alien Hand Syndrome
W ro?nych formach tej choroby dochodzi do zaburze? wykonywania ruchów, ro?nymi cz??ciami cia?a. Postrze?ono ich par? rodzajów: my?lenie o ruchu i odczuwanie ruchu na par? sposobów, co oznaczy dla mnie, i? nasze cia?a niefiz. w skrajnych sytuacjach, uniezale?niaj? si?. W?a?nie w tych chorobach jest to postrzegalne. Maj?c jednocze?nie wgl?d w procesy neurologiczne, -tutaj jest w?a?nie ten punkt, który szlifuje i który moim zdaniem przyniesie ?atwostrawne metaf. odkrycia.
Iz zaburzenia ordynacji cia?a jest wielowymiarowym zjawiskiem, ?wiadcz? nasze wspólne eksperymenty. Udawa?o si? nam tymi wirtualnymi cia?ami dotyka? nawzajem, pl?taj?c sobie niezwykle zabawne figle. Powtarzalno?? tych zjawisk jest warta uwagi czytelnika. W?a?nie dlatego cisn? ten temat )
W najdalszych podró?ach jak i fazie do ?rodka, skrywa si? grafik niefiz. ?wiatów. prosty i czytelny. Tutaj ?wiat dal nam wytrych, umo?liwiaj?cy w?amania si? w sceptyczne serca s?siadów

Szkic wieloswiata
http://cialka.net/wp-cont.../Wieloswiat.jpg


_________________

ComfortablyNumb - 2012-11-27, 18:31

Fajna audycja. Mog?by ktos da? namiar linkowy na zapiski tego pana z ch?cia bym poczyta?.
Sputnik - 2012-11-27, 20:45

Chyba kto? to podawa? na audycji tydzie? temu, bo wala mi si? to po przegl?darce jaki? tydzie? czy wi?cej.

Kod:
http://chomikuj.pl/ibnbaya/KSI*c4*84*c5*bbKI+DLA+WASPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group