To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


KONFERENCJE - Konwent Wiedzy Alternatywnej

Elli - 2013-08-06, 12:33
Temat postu: Konwent Wiedzy Alternatywnej
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w kolejnej edycji
ogólnopolskiego Konwentu Wiedzy Alternatywnej.


Obrazek


Organizatorzy: Tomasz Gruba
?ukasz Szu?cicki
Fraktalna.pl

Wydarzenie odb?dzie si? w dniach: 10 - 11 sierpnia 2013

Impreza odb?dzie si? w: OLPI
Ogólnokszta?c?ce Liceum Programów Indywidualnych

ul. Polanki 124, Gda?skCel i tematyka:
Naszym celem jest wspólne spotkanie oraz dzielenie si? swoj? wiedz?,
przemy?leniami i do?wiadczeniami w takich dziedzinach jak:
Zdrowie oraz holistyczne podej?cie do cz?owieka (od?ywianie, medycyna naturalna, szczepionki, ekologia, enteogeny)
Nauka i duchowo?? (?wi?ta geometria, fizyka kwantowa, magnetyzm wibracyjny)
Umys? i natura rzeczywisto?ci
Historia ludzko?ci i planety (zakazana archeologia, ewolucja)
Do?wiadczenia "paranormalne" (NDE, OOBE, UFO, LD)
Mechanizmy systemu (ekonomia, NWO, manipulacja)
Niezwyk?e wynalazki i samowystarczalne technologie
Praktyki rozwoju osobistego (?wiadomo?? cia?a w ta?cu, zaj?cia Jogi, medytacja, afirmacja)

W programie:
Projekcje filmowe
Warsztaty
Wyk?ady
Panele dyskusyjne
Pokazy
Koncerty (m.in. gong Tam-Tam, mis ?piewaj?cych)
Konkursy i inne atrakcje

Pe?en opis programu konwentu dost?pny jest w dziale program http://konwent.fraktalna.pl/?q=prog
.

Organizacja
Impreza ma charakter ca?odobowy - na ternie budynku odbywaj? si? przewidziane w programie wydarzenia w ci?gu dnia i w nocy.
Dla uczestników przewidzieli?my pomieszczenia do spania (sleeping room),
gdzie po ca?ym dniu wra?e? mo?na po?o?y? si? spa? oraz przechowa? swoje rzeczy. Wi?cej o tym dowiesz si? w dziale F.A.Q. http://konwent.fraktalna.pl/?q=faq

Program konwentu realizowany jest wielow?tkowo tzn. kilka tematów realizowanych jest jednocze?nie w kilku salach, tak aby uczestnik sam
móg? sobie wybra? dogodny sposób sp?dzania czasu.

Do dyspozycji przewidujemy:
Du?? sal? g?ówn? (sala gimnastyczna) wyposa?on? w projektor, nag?o?nienie oraz du?y ekran,
Sal? warsztatowa,
Sal? filmowa,
Sleeping room,
Stoiska tematyczne

Bilety
Do wyboru przewidziane s? 3 rodzaje biletów:
Ca?o?ciowy (??cznie z noclegiem): 50z?
Sobotni: 30z?
Niedzielny: 20z?

KWA jest imprez? edukacyjno-rozrywkowo-integracyjn?.
Zapraszamy na to niecodzienne wydarzenie ka?dego, kto chce si? dowiedzie? wi?cej, podzieli? si? swoim zdaniem, sp?dzi? mi?o i ciekawie czas lub po prostu zintegrowa? si? z osobami o podobnych
pogl?dach i zainteresowaniach.


Po wi?cej informacji zapraszamy na stron? konwentu: http://konwent.fraktalna.pl

PROGRAM KONWENTU:

Sobota (10 VIII 2013) - Sala G?ówna

12.00 - 12.15 [ ] Oficjalne rozpocz?cie konwentu
12.15 - 12.25 [ Projekcja filmu ] Intro - Czas si? przebudzi?
12.30 - 13.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Krzysztof S?upianek - Moja S?OWIA?SKA filozofia ?ycia
13.30 - 14.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Micha? ?wi?szek - Edukacja Alternatywna
14.30 - 15.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Adrian Michalczuk - W przygotowaniu
15.30 - 15.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Dorota Krzy?anowska - Integracja wielokulturowych ?cie?ek rozwoju duchowego
16.30 - 17.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Janusz Arrasz - Kto manipuluje Twoim talerzem
Opis: Od?ywianie ,zdrowy styl ?ycia jako alternatywa dla modelu manipulacyjnego spo?ecze?stwa.
17.30 - 18.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Tomasz Gruba - Skuteczno?? w pracy u podstaw
18.30 - 19.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] TZM - W przygotowaniu
19.30 - 20.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Kuba Babicki - Teoria Osobliwej Dekonstrukcji EGO
Opis: Wszyscy oczekuj?cy globalnych zmian ?wiadomo?ci po roku 2012 mogli poczu? si? nieco rozczarowani. Cudowny promie? energii z kosmosu, który sprz?ta po nas wszystkie brudy wydaje si? idealnym rozwi?zaniem. Jednak nic takiego, wedle oczekiwa? zwolenników new age'owych ruchów alternatywnej wiedzy, nie nast?pi?o i wywo?a?o szereg spo?eczno-psychologicznych konsekwencji. Jeszcze przed ko?cem 2012 roku zacz??em zastanawia? si? czy istniej? jakiekolwiek naukowe przes?anki do tego, ?e w naszej galaktyce oraz Uk?adzie S?onecznym mo?e zdarzy? si? co?, co zapocz?tkuje globalne zmiany w ?wiadomo?ci, które swoim zasi?giem obejm? ka?dego mieszka?ca Ziemi. W ten sposób zacz??em rozwija? Teori? Osobliwej Dekonstrukcji EGO (w skrócie TODE), która jest modelem opisuj?cym w jaki sposób globalna zmiana ?wiadomo?ci, przebudzenie, czy skok ewolucyjny ludzko?ci, mog?aby faktycznie mie? miejsce. Model ten uwzgl?dnia nasz? dotychczasow? wiedz? o S?o?cu, neurohormonach, ludzkim systemie nerwowym i jego korelacjach z gwiazd? Uk?adu S?onecznego. Na przestrzeni lat powsta?o wiele wyobra?e? globalnego skoku ?wiadomo?ci, masowego wniebowst?pienia lub o?wiecenia. Ró?ne tradycje duchowo-mistyczne przewiduj? zdarzenia kwalifikuj?ce si? do miana globalnej apokalipsy oraz nag?ego skoku ewolucyjnego gatunku ludzkiego. Dotychczasowe obserwacje Wszech?wiata dowodz?, ?e podlega on procesom ewolucyjnym, rozszerza si? i d??y do coraz bardziej kompleksowych struktur. Istnieje zatem prawdopodobie?stwo cyklicznego pojawiania si? fenomenów stwarzaj?cych dogodne warunki do wykonania kolektywnej zmiany paradygmatów i przyspieszenia ewolucji w obr?bie danego systemu planetarnego. Cofaj?c si? w przesz?o?? mo?emy namierzy? konkretne zdarzenia, które wydaj? si? by? echem pojawiania si? tego typu fenomenów. Wysoko rozwini?te staro?ytne cywilizacje zdawa?y si? mie? styczno?? z takimi zap?onowymi osobliwymi fenomenami, po wyst?pieniu których nast?powa? nag?y rozkwit wiedzy, a co za tym idzie pot?gi tworzonych przez nie kultur czy imperiów. Mamy równie? dowody, ?e niektóre rozwini?te kultury, czy z?o?one ekosystemy by?y wymazywane z powierzchni Ziemi przez bli?ej nieokre?lone zjawiska natury geologicznej wyzwalane przez jakiego? rodzaju procesy kosmiczne. Wobec istnienia tak wielu paradoksów w ka?dej niemal dziedzinie nauki, stoj?c naprzeciw majestatu niesko?czonego Wszech?wiata i wszelkich zagadnie? z nim zwi?zanych, nale?y powa?niej przyjrze? si? mo?liwo?ci wyst?pienia nieznanych jeszcze wspó?czesnej cywilizacji osobliwych ewolucyjnych akceleratorów w postaci procesów fizycznych wywo?uj?cych kolektywne zmiany w ludzkiej ?wiadomo?ci zbiorowej. Teoria Osobliwej Dekonstrukcji EGO ma za zadanie, w sposób logiczny i mo?liwie najbardziej realistyczny, przedstawi? w jaki sposób proces ewolucyjny o takiej skali, móg?by mie? w ogóle miejsce.
TODE zak?ada, ?e istnieje mo?liwo?? wyst?pienia naturalnych mechanizmów umo?liwiaj?cych globalny wp?yw na organizmy ?ywe, akceleracje procesu ewolucji, czy zmiany w kolektywnej ?wiadomo?ci gatunku ludzkiego. Jednak, aby mog?y wyst?pi? procesy wzbudzaj?ce znacz?ce zmiany w ?wiadomo?ci ka?dej ludzkiej jednostki, musz? zosta? spe?nione specyficzne warunki. Omówienie tych?e warunków b?dzie przedmiotem tego wyk?adu.
20.30 - 21.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] ?ukasz Szu?cicki - W przygotowaniu
21.30 - 22.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Miko?aj Rozbicki - Twój w?asny Wszech?wiat a wszech?wiat kosmiczny
Opis: Fraktalno?? na drodze zrozumienia pi?kna istnienia i kreacji osobistej.
22.30 - 23.20 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Ewa Filipkowska - ?wiadome kreowanie obfito?ci
23.30 - 24.30 [ Koncert ] Basia P?czkowska - Misy ?piewaj?ce i gong Tam-Tam
Opis: Koncert relaksacyjny z udzia?em mis ?piewaj?cych i gongu Tam-Tam.
24.30 [ ] Zako?czenie dnia pierwszego

Sobota (10 VIII 2013) - Sala Interaktywna

13.00 - 13.40 [ Projekcja filmu ] ZMF 1/4 - Natura Ludzka
13.40 - 14.30 [ Panel dyskusyjny ] TZM - W przygotowaniu
14.40 - 15.30 [ Panel dyskusyjny ] Rafa? Wyszy?ski - Planowanie pozytywnej przysz?o?ci, jednoczenie dzia?a? lokalnych grup wsparcia edukacji i praktyki.
Opis: Takich osób jest wi?cej ni? my?lisz...
15.40 - 16.30 [ Panel dyskusyjny ] Tomasz Gruba - Sztuka ?wiadomego ?nienia
16.40 - 17.30 [ Projekcja filmu ] ZMF 2/4 - Patologia Spo?eczna
17.30 - 18.20 [ Warsztat / ?wiczenia ] Bedi - Jak zharmonizowa? ?ycie fizyczne i duchowe
18.30 - 19.20 [ Warsztat / ?wiczenia ] Kuba Babicki - Satsang: magia obecnej chwili.
Opis: Tradycyjnie po raz trzeci poprowadz? satsang, na którym nic nie trzeba b?dzie robi?, o niczym my?le?, ani wk?ada? ?adnego wysi?ku, aby uchwyci? przep?yw niesko?czono?ci. ?ywotno?? i obecno??, która subtelnie i zwiewnie kalibruje Wszech?wiaty, wype?nia przestrze? ?yciem, jest dost?pna w ka?dym momencie i jest t?em dla najmniejszej nawet aktywno?ci. Dlatego sekret egzystencji jest widziany w drodze po zakupy lub podczas koszenia trawy. Od pe?nego poczucia niesko?czono?ci dzieli nas jedynie rozp?dzony i pe?ny ha?asu umys?. Satsang to dobra okazja do pozbycia si? oczekiwa?, uspokojenia my?li i uziemienia wszystkich innych aspektów struktur osobowych do chwili obecnej, czyli jedynego momentu w czasie i przestrzeni, do którego mamy pewno??, ?e JEST. Wszystko inne jest przesz?o?ci? lub przysz?o?ci?.
19.30 - 20.20 [ Warsztat / ?wiczenia ] Krzysztof Urzykowski - Hatha Yoga
20.30 - 21.20 [ Warsztat / ?wiczenia ] Agnieszka G?uszczy?ska - Alchemia Ta?ca
21.30 - 23.00 [ Warsztat / ?wiczenia ] Wojciech Wieconkowski - Wewn?trzna podró? przy b?bnie szama?skim
Opis: Technika trasowego b?bnienia wywodz?ca si? z szama?skich tradycji obecnych niemal w ka?dym zak?tku ziemi, w "zachodnim" kontek?cie kulturowym jest praktyk? s?u??c? poznawaniu wewn?trznych poziomów siebie. Za spraw? rytmicznych d?wi?ków b?bna ?wiadomo?? rozlu?nia si?, a w sprzyjaj?cych warunkach udaje si? w podró?. D?wi?k jest wierzchowcem, a kierunek wyznacza intencja oraz szeroki kontekst punktu, w którym dana osoba si? znajduje w swojej podró?y przez misterium ?ycia. B?ben to narz?dzie, które pomaga us?ysze? rytm w?asnego serca a zatem i rytm wszech?wiata. Do ka?dej podró?y warto poczyni? pewne przygotowania: Na poziomie mentalnym najlepszym przygotowaniem jest klarowna intencja z jak? udajemy si? w g??biny ludzkiej psyche. Natomiast na poziomie fizycznym... w dzie? podró?y warto je?? l?ejsze i prostsze posi?ki (unika? ci??kich sma?onych potraw, mo?e wstrzyma? si? od jedzenia mi?sa) oraz w miar? mo?liwo?ci ograniczy? przyjmowanie u?ywek (zw?aszcza papierosy i alkohol). Ostatni posi?ek najlepiej zje?? nie pó?niej ni? na cztery godziny przed b?bnieniem.

Niedziela (11 VIII 2013) - Sala G?ówna

08.00 - 08.50 [ ] Tomasz Gruba - Poranek z Amethystium
Opis: Muzyka wysokich wibracji
09.00 - 09.50 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Rafa? Wyszy?ski - Najzdrowsza dieta i styl ?ycia w czasach NWO i Kali jugi
Opis: Czyli surowy nisko t?uszczowy weganizm to zdrowy umys? i cia?o pe?ne energii do dzia?ania.
10.00 - 10.50 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Vincenty Docent - W przygotowaniu
11.00 - 11.50 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Bedi - W poszukiwaniu wiecznego szcz??cia
12.00 - 12.50 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Kuba Babicki - Ro?liny ozdobne i ich zastosowanie w medycynie
Opis: Wiele osób posiada w swoich ogródkach ro?liny ozdobne, które najcz??ciej sadzone s? ze wzgl?du na niecodzienny wygl?d. Najcz??ciej ro?liny te pochodz? z dalekich krajów, ró?nych stron ?wiata, a swym wygl?dem ciesz? oko i przyci?gaj? ludzk? uwag? oraz spojrzenia. Niewiele osób zdaje sobie jednak spraw? z tego, ?e ro?liny ozdobne, to najcz??ciej nie tylko pi?kne okazy, ale równie? niezwykle cenne ro?liny lecznicze i enteogeniczne, a tak?e zabójcze trucizny. W wyk?adzie zajmiemy si? omówieniem wybranych ro?lin ozdobnych z uwzgl?dnieniem mo?liwo?ci ich wykorzystania w domowej fitoterapii i w jaki sposób stosuje si? substancje z nich izolowane w medycynie. Nieprzypadkowo wiele ro?lin ozdobnych to rytualne enteogeny, a i ich w?a?ciwo?ci psychoaktywne lub potencjalnie ?miertelne równie? zostan? omówione na wybranych przyk?adach. Przy okazji wspomn? o roli alkaloidów w ewolucji ro?lin oraz cz?owieka. Wyk?ad b?dzie ciekaw? podró?? po ?wiecie ro?lin i sprawi, ?e uwa?niej b?dziemy zwraca? uwag? na to co znajduje si? w ogrodach naszych i naszych bliskich.
13.00 - 13.50 [ Koncert ] Koncert bembnowy
14.00 - 14.50 [ Wyk?ad / Wyst?pienie ] Kasia Kocha?ska - Przetrwaj? najm?drzejsi. Jak sobie poradzi?, gdy nie mamy dost?pu do wielu zdobyczy cywilizacji?
Opis: Gap year, czyli rok przerwy od pracy i na przyk?ad wakacje w dziczy, zabawa w survival, upadek cywilizacji, czyli naturalne sposoby radzenia sobie, przetrwania, w po??czeniu z aromaterapi?.
15.00 [ ] Oficjalne Zako?czenie konwentu
Opis: Podsumowanie wydarzenia

Niedziela (11 VIII 2013) - Sala Interaktywna

09.00 - 9.50 [ Projekcja filmu ] Wewn?trzne ?wiaty, zewn?trzne ?wiaty 1,4 - Akasha, Poza my?leniem
10.00 - 10.50 [ Warsztat / ?wiczenia ] Dorota Krzy?anowska - Praca praktyk? ZEN
Opis: Warsztat po?wi?cony hartowaniu cia?a i ducha, technikami opartymi na ?cie?ce rozwoju ZEN.
11.00 - 11.50 [ Projekcja filmu ] ZMF 3/4 i 4/4 - Projekt Ziemia, Powstanie
12.00 - 12.50 [ Konkurs ] Konkursy
Opis: Konkurs Wiedzy Wszelakiej. Konkurs Mody Fraktalnej. Konkurs Da? Najró?niejszych - je?li uczestnicy b?d? chcieli podzieli? si? przygotowanymi przez siebie potrawami.
13.00 - 13.50 [ Warsztat / ?wiczenia ] Basia P?czkowska - Wspólne masowanie d?wi?kiem
14.00 - 15.00 [ Koncert ] Bedi - Wspólne granie na b?bnach i innych instrumentach
Opis: Zapraszamy wszystkich do zabrania ze sob? w?asnych instrumentów tj. b?bny, grzechotki, rury dijerida, przeszkadzajki itp. Razem stworzymy wiele pi?knych brzmie?.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group