To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


Zdrowie - Fluor

Elli - 2014-02-10, 22:00
Temat postu: Fluor
Szybko wklejam dla tych co nie wiedza. Sorry, ze tak sucho ale w ogole nie mam czasu :)

Cytat:
FLUOR
Kolejne ?ród?a szkodliwych substancji chemicznych dla wspó?czesnego cz?owieka to woda w kranach i napoje bezalkoholowe.
Dane ameryka?skiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom z roku 2002 pokazuj?, ?e prawie 60% Amerykanów ma w kranach wod? fluoryzowan?. Oficjalny powód, dla którego Fluor znajduje si? w wodzie z kranu? Zapobiega psuciu si? z?bów. Ok… naprawd?? Czy dla tej ?rednio wa?nej korzy?ci warto przyjmowa? wielkie ilo?ci fluoru? Niektóre badania wr?cz zaprzeczaj?, jakoby fluoryzowana woda wp?ywa?a korzystnie na stan z?bów.
„Obecnie naukowcy twierdz?, ?e Fluor nie dzia?a ochronnie, gdy wch?onie si? do z?bów przez przewód pokarmowy (po spo?yciu), a tylko w przypadku miejscowego zastosowania na z?by. Oznacza to, ?e po?ykanie wody z fluorkiem jest o wiele mniej skuteczne w zwalczaniu ubytków ni? szczotkowanie fluoryzowan? past?.” [1]
Czemu wi?c Fluor wci?? znajduje si? w wodzie z kranu? Poni?ej kilka faktów dotycz?cych substancji fluoryzuj?cych:
- u?ywano ich kiedy? jako pestycydów,
- s? zarejestrowane jako „truj?ce” w ustawie z 1972 r. (ustawa Poisons Act, poison – zang. trucizna) Fluor jest sklasyfikowany przez naukowców jako bardziej toksyczny ni? o?ów, a mimo to w wodzie z kranu jest 20 razy wi?cej fluoru ni? o?owiu.
Przeprowadzono wiele bada? w zakresie wp?ywu fluoru na organizm ludzki i ustalono, ?e dzia?a na niego w sposób szkodliwy: zmienia struktur? ko?ci, uszkadza system odporno?ciowy i mo?e powodowa? niektóre odmiany raka. Kolejnym niepokoj?cym skutkiem fluoryzacji jest jej wp?yw na funkcjonowanie mózgu:
„W 1995 r. neurotoksykolog i by?y dyrektor toksykologii w Centrum Dentystycznym Forsyth w Bostonie, dr Phyllis Mullenix, opublikowa? wyniki swoich bada?, które wykaza?y, ?e fluor gromadzi si? w mózgu zwierz?t wystawionych na jego dzia?anie w umiarkowanych dawkach. Wyst?pi?y uszkodzenia mózgu, a wzorce zachowa? tych zwierz?t zmieni?y si? na niekorzy??. U potomstwa zwierz?t, które podczas ci??y otrzymywa?y relatywnie niskie dawki fluoru, wyst?pi?y trwa?e zmiany w mózgu, daj?ce symptomy podobne jak w przypadku zespo?u deficytu uwagi (nadpobudliwo??). M?ode i dojrza?e osobniki, którym podawano fluor, do?wiadcza?y dwóch skrajnych stanów – by?y albo nadpobudliwe, albo ospa?e. Toksyczne dzia?anie fluoru na centralny uk?ad nerwowy zosta?o nast?pnie potwierdzone przez do tej pory utajnione badania rz?dowe. Dwa nowe projekty badawcze, które w wi?kszo?ci potwierdzaj? neurotoksyczny wp?yw fluoru na mózg, ujawni?y, ?e dzieci wystawione na dzia?anie wi?kszych dawek fluoru maj? ni?sze IQ”. [2]
Mniej znanym, ale bardzo istotnym skutkiem ubocznym przyjmowania fluoru jest zwapnienie szyszynki.

„A? do lat 90-tych nie przeprowadzono ?adnych bada? dotycz?cych wp?ywu fluoru na szyszynk? – ma?y gruczo? znajduj?cy si? mi?dzy dwoma pó?kulami mózgu, który reguluje produkcj? melatoniny. Melatonina to hormon, który pomaga regulowa? okres rozpocz?cia pokwitania oraz chroni? komórki przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Dzi? wiadomo ju? – dzi?ki skrupulatnym badaniom dr Jennifer Luke z Uniwersytetu w Surrey (Anglia) – ?e szyszynka jest miejscem, gdzie akumuluje si? najwi?cej fluoru. Tkanka mi?kka szyszynki u doros?ego cz?owieka zawiera wi?cej fluoru ni? jakakolwiek inna tkanka mi?kka w ciele – jest to poziom fluoru (ok. 300 ppm), który mo?e powodowa? inhibicj? enzymów. Szyszynka zawiera te? tkank? tward? (apatyt hydroksylowy), w której zbiera si? wi?cej fluoru (nawet 21 000 ppm) ni? w jakiejkolwiek innej tkance twardej w ludzkim ciele (np. ko?ciach czy z?bach).” [3]
Oprócz regulowania produkcji wa?nych hormonów szyszynka pe?ni jeszcze inn?, ezoteryczn? funkcj?. Grupom mistyków znana jest jako „trzecie oko”. W wielu kulturach uwa?a si?, ?e jest to cz??? mózgu odpowiedzialna za o?wiecenie duchowe i „po??czenie z absolutem”. Czy o?wiecenie znalaz?o si? poza zasi?giem wspó?czesnego cz?owieka?
„W ludzkim mózgu znajduje si? ma?y gruczo? zwany szyszynk? – ?wi?te oko staro?ytnych, podobne do trzeciego oka cyklopów. Niewiele wiadomo o funkcjach szyszynki. Kartezjusz sugerowa? (nie b?d?c ?wiadomym m?dro?ci tych przypuszcze?), ?e mo?e w niej zamieszkiwa? dusza ludzka”. (Manly P. Hall, „Sekretne nauki wieków”)

Asha - 2014-02-10, 22:57

Fluor wykorzystywano tak?e w obozach aby wi??niowie byli bardziej ulegli. Lepiej si? trzyma? od tego z daleka.

Od siebie mog? poleci? odstawienie pasty do z?bów, z?by mo?na my? zwyk?? sod? oczyszczon?, tak? która jest w ka?dym supermarkecie w dziale pieczenia ciast. Soda to cudowna substancja :-) Z?by s? bielsze ni? po zwyk?ej pa?cie, poza tym alkalizuje jam? ustn? co utrudnia ?ycie bakteriom lubuj?cym si? w trawieniu z?bów. I nie napycha si? kieszeni koncernom chemicznym a sobie oszcz?dza zdrowia i pieni?dzy.

Sam fluor poniek?d mo?na wyp?uka? z organizmu borem co trwa oko?o 2 miesi?cy, ale to b?d? dopiero testowa?. Jak zauwa?? ró?nic? w jako?ci medytacji czy postrzegania pozazmys?owego to na pewno napisz?.

rugwa - 2014-02-11, 14:11

chyba te? zaczn? czy?ci? z?by sod?. Czyszcz? past? ekologiczn? bez fluoru, ale zauwa?y?am, ?e z?by si? po niej bardziej mi psuj? ni? po tradycyjnej pa?cie - soda rz?dzi:D
Asha - 2014-02-11, 16:45

Myj? tak z?by od ponad roku i wszystko jest dobrze. Jeden z?b nawet ma si? lepiej ni? kiedy?. Dobrze robi? te? p?ukanki wod? z sod? oczywi?cie : ) Zacz??o si? od tego ?e trafi?am na ?wietn? prac? jednego dentysty hackuj?cego ca?y dentystyczny biznes, w skrócie sprowadzi? kwesti? problemów z z?bami do bakterii które te z?by wyjadaj?, a obron? przed tym jest w?a?nie utrzymanie odpowiedniego ph. Zaleca? takie p?ukanie jamy ustnej ?rodkiem alkalizuj?cym dwa razy dziennie.

Kto? te? kiedy? pisa? czy soda nie ?ciera z?bów jako proszek, nad czym sama te? si? zastanawia?am. Uda?o mi si? znale?? prac? naukow? gdzie badali ?cieralno?? past do z?bów i akurat soda by?a daleko ni?ej w rankingu. Tak?e jest ona znacznie bardziej bezpieczna ni? kosmiczne substancje jakie mo?na znale?? w sklepowych pastach.

Sputnik - 2014-02-11, 19:34

Z tego co mi wiadomo, do zwyk?ej pasty dodaje sie krzemionk? która ma za zadanie ?ciera? wszystkie nalecia?o?ci a wodrotlenek sodu zwi?ksza zasadowo?? jamy ustnej.
Tylko ten poziom fluoru w szyszynce mnie nie pokoi.

Kos_a - 2014-05-04, 19:17

A czy woda w Polsce jest fluoryzowana lub chlorowana? Jako? nie mog? znale?? o tym informacji. Dobrze by by?o, gdyby nie dodawali tego ?wi?stwa do wody. Ju? i tak w jedzeniu mamy za du?o chemii.
Natalia.t - 2014-05-09, 17:18

W niektórych rejonach Polski podobno woda ca?y czas jest fluoryzowana, ale powoli si? od tego odchodzi. Tak samo z chlorem. Osobi?cie uwa?am, ?e dodawanie fluoru do wody tylko w celu profilaktyki próchnicy to ?wi?stwo. Ka?dy powinien mie? mo?liwo?? decydowania o tym, czy i jak chce fluor przyjmowa?. Jest mo?liwo?? kupienia soli niejodowanej, powinna by? mo?liwo?? picia wody niefluoryzowanej. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e fluor w odpowiednich dawkach ma korzystne dzia?anie, ale bardzo ?atwo go przedawkowa? i zamiast wzmacnia? ko?ci i z?by, os?abia je i prowadzi do jeszcze kilku powik?a?.
Mimo tego co napisa?am wy?ej wydaje mi si?, ?e powinni?my ostro?nie podchodzi? do tego typu artyku?ów, tym bardziej, je?li nie ma podanych namiarów na prace naukowe (je?li takie s? to bardzo prosz? o podanie).

Asha - 2014-07-05, 17:05

Dzisiaj wiele bada? naukowych jest finansowanych przez firmy farmaceutyczne. S? te? przypadki ?e badania s? przeprowadzane w takich rejonach gdzie wyniki zawsze wyjd? zgodnie z oczekiwaniami. Np. chc?c wykaza? szkodliwo?? jodu badania s? robione w rejonie o du?ym jego spo?yciu ale te? i innych szkodliwych substancji.

W sprzeda?y s? urz?dzenia do domowego oczyszczania wody, wygl?da to jak komputer stacjonarny, który pod??cza si? do wodoci?gu, koszt tego wynosi oko?o 2000z?. Po paru latach si? zwraca jak kto? pije wod? mineraln? zamiast kranówy z miedzi?. Moja znajoma ma co? takiego u siebie i dawa?a tak? próbk? do pomiaru, który uzyska? pozytywny wynik z zerow? ilo?ci? substancji szkodliwych w wodzie.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group