To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ


FAQ - Czym jest tzw. Zmora?

Vojtas - 2010-10-04, 23:48
Temat postu: Czym jest tzw. Zmora?
Czym jest tzw. Zmora?
Anonymous - 2011-06-30, 21:40

Zmor? lub te? "Dusio?kiem" nazywano w ?redniowieczu parali? przysenny :)
Blaz - 2011-06-30, 23:14

Syndrom Zmory - Old Hag Syndrome (parali? przysenny)

Materia? opublikowano na http://swiadomesny.com/syndrom-zmory
przez Ashwalker

Syndrom zmory, nazywany w USA "Old Hag Syndrome" (Old Hag - stara wied?ma, baba, j?dza) od dawna intrygowa? ludzi, a szczególnie tych, którzy mieli t? "przyjemno??" spotka? si? ze zmor?.

Opisy spotka? s? mniej wi?cej takie same: ?ni?cy zostaje wybudzony ze snu z uczuciem, jakby co? lub kto? siedzia?o na jego klatce piersiowej, strasznie uciskaj?c. Nacisk jest tak du?y, ?e "ofiara" zmory niemal si? dusi. Do tego dochodzi parali? - ca?kowity, a czasem cz??ciowy, ale równie straszny: cz?owiek nie mo?e si? ruszy?, podczas gdy wyczuwa obecno?? czego? z?ego wokó? siebie. Ca?y czas obezw?adniony przez nieznan? si?? czuje, jak kto? go obejmuje i ?ciska.

Fenomen polega na tym, ?e ofiara krzyczy z ca?ych si?, próbuje si? szamota? i wyrwa? z u?cisku jak tylko mo?e, a wszystko idzie na nic - mimo wrzasków nikt jej nie s?yszy, mimo szarpania si? ci?gle le?y nieruchomo. Im bardziej z tym walczy, tym bardziej traumatycznym prze?yciem staje si? spotkanie ze zmor?, która dyszy, sapie, chodzi wokó? ofiary i czasem ukazuje swoj? twarz - strasz?, brzydk?, demoniczn? facjat?, której nie sposób si? nie wystraszy?.

Pojawia si? panika; nie mog?c si? ruszy?, ofiara panicznie i w chaosie robi wszystko, aby si? uwolni?, a d?wi?ki z zewn?trz si? nasilaj? - kroki wied?my staj? si? coraz g?o?niejsze, a jej obecno?? jest coraz mocniej wyczuwalna. Nagle jednak zmora ust?puje i odchodzi, a ofiara budzi si? wystraszona...

Co to jest?
Ludzie z ca?ego ?wiata, niezale?nie od j?zyka, narodowo?ci i wyznania opisuj? spotkania ze zmor?, jako co? strasznego. Ponad 15% ludzi na ca?ym ?wiecie prze?y?o podobne spotkanie i tylko dla nieca?ych 5% z nich, spotkanie to nie by?o straszne!

Zmora pojawia si?, jak opisuj? ró?ni ludzie, niespodziewanie. Czasem raz w ?yciu, czasem co miesi?c, a nawet kilka razy w nocy, po czym znika i nie daje o sobie zna? d?ugie lata. Nie ma znaczenia wiek, czy p?e? - zmora odwiedza wszystkich.

Wykreowa? si? stereotyp - skoro co? budzi ci? w nocy, jeste? sparali?owany i jest ciemno - to musi by? co? z?ego! Wierz?cy udaj? si? do ?wi?ty? i spowiadaj? si? z grzechów, podczas gdy inni opowiadaj? wszystko psychologowi, a kiedy zostaj? sam na sam ze sob? i ogarnia ich zm?czenie, boj? si? zasn??; m?cz? si? i walcz? ze swoim strachem przed zmor?, a? w ko?cu usypiaj? z wycie?czenia.

Taki to stereotyp funkcjonuje do dzi?, a jego pocz?tki nie s? znane. Wzmianki o nim si?gaj? a? do staro?ytno?ci, a badania nad tym fenomenem trwaj? nadal. Powsta?o wiele koncepcji, które mi?dzy innymi, mówi?y o op?taniach, grzesznikach odwiedzanych przez diab?a, a nawet interwencji kosmitów. W sztuce zmor? przedstawia si? jako czarownic? o szpetnej twarzy lub demona wychodz?cego z brzucha ofiary. Taki obraz zmory przedstawi? mi?dzy innymi Henry Fuseli w obrazie "Koszmar" z 1802 roku.

Dzie?a obrazuj?ce Zmor?:
- http://www.lucidcrossroads.co.uk/hag3.jpg
- http://www.castleofspirits.com/oldhag.gif
- http://z.about.com/d/paranormal/1/0/j/B/oldhag.gif

Co na to nauka?
Naukowcy znaj? ju? zmor?, któr? nazwali SP. Pod tym tajemniczym skrótem kryje si? "Sleep Paralysis", co po polsku znaczy tyle, co parali? przysenny. Teraz ju? chyba wszyscy z was skojarzyli dok?adnie, czym by?y g?osy s?yszane przez "ofiary" i ucisk na klatce piersiowej.

Dr. J. A Cheyne w swoim dziele Waking Nightmares - Sleep Paralysis and Nocturnal Hallucinations, jako jeden z wielu naukowców postara? si? zbada? wyja?ni? fenomen parali?u przysennego. Badania pokaza?y, ?e ?wiadomego parali?u doznaj? osoby podatne na stres lub osoby, dzia?aj?ce d?ugo pod jego presj?. Znaczenie ma te? pozycja w jakiej ?pimy - ponad 60% przypadków parali?u wyst?powa?o u osób ?pi?cych na wznak (na plecach)!

Mózg nak?ada swoist? klatk? na nasze cia?o tak, aby podczas snu nie pomyli? cia?a fizycznego z tym sennym, a co za tym idzie na przyk?ad nie biec uczestnicz?c we ?nie o bieganiu. Lunatycy maj? zaburzon? funkcjonalno?? tej "klatki", a co za tym idzie, cz?sto chodz? we ?nie. I w?a?nie aby temu zapobiec, umys? odcina si? od cia?a.

Natomiast obrazy i g?osy s?yszane przez "ofiary zmory" to nic innego jak hipnagogia - z?udne do?wiadczenia zmys?owe, takie jak d?wi?ki, obrazy czy uczucie dotyku. Hipnagogia maj? za zadanie wprowadzi? nas w sen, a tymczasem osoby, które maj? sen burzliwy, nie regularny - cz??ciej ich do?wiadczaj? i podczas parali?u mog? je zobaczy?. Dlaczego? Parali? to stan charakterystyczny dla fazy REM snu, czyli tej, w której ?nimy i w tej, w której cia?o musi by? odci?te od umys?u. Mózg s?dzi, ?e skoro nadal jest parali?, to osoba musi spa? i próbuje j? wprowadzi? w sen w?a?nie za pomoc? hipnagogii.

Czy jest to szkodliwe?
Nie odkryto ?adnych szkodliwych dla cia?a efektów przebywania w parali?u. Przecie? to naturalny stan, którego do?wiadczamy, co prawda nie?wiadomie, ka?dej nocy! Aczkolwiek osoby, które tego zjawiska nie znaj?, mog? czu? si? zdezorientowane i przestraszone, a co za tym idzie ba? si? na przyk?ad snu, co raczej nie jest zdrowe ani dla cia?a, ani dla umys?u. Pokusz? si? o stwierdzenie, ?e tego typu "przygody" ?ni?cego, je?eli nie zostan? mu wyja?nione mog? prowadzi? do schizofrenii i stanów nerwicowych, zwi?zanych ze strachem przed snem... Faktem jest to, ?e nie ma si? czego ba?, stare zabobony zosta?y obalone przez naukowców i okre?lone mianem naturalnego, niegro?nego zjawiska...

rugwa - 2011-06-30, 23:36

:) Podobaj? mi si? obrazy przedstawiaj?ce "zmor?" :) Ja w?a?nie tak j?/go widzia?am. Gdy by?am malutkim 4-5 letnim dzieci?tkiem widzia?am jak z balkonu, naprzeciw którego le?a?am, wyskakiwa?y diab?y - takie z rogami :D - wskakiwa?y na moja klatk? piersiow? i dusi?y mnie swoimi ?apskami. Ta sytuacja powtarza?a si? niejednokrotnie, a ja nie wiedzia?am co jest grane i ba?am si? jak cholera - wiedzia?am, ?e to nie by? sen, ale w takim razie nie potrafi?am stwierdzi? co to by?o. Przez te zmory wiele, wiele lat ba?am si? chodzi? spa? - jak w po?cie Blaza - nie?le si? poshizowa?am od tego i tym podobnych prze?y? poza cia?em ^^


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group